• حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

    1397/02/17 ساعت 14:27

    چالش موجوددرکشورپیرامون فیلترینگ تلگرام، برآمده از سه رویکرد درقبال آن است: ۱)رویکرداصول گرایی: تلگرام-به هردلیلی-باید فیلترشود، ودولت نیز مسئولیت! آن را بپذیرد؛ ۲)رویکرداصلاح‌طلبی: تلگرام نبایدفیلترشودو همه بایدبه هرصورت ممکن برای جلوگیری ازفیلترشدن آن تلاش کنند؛(۱/۲)