• #ابتکار درباره ورود #زنان به ورزشگاه‌ها:وزارت ورزش برنامه ‌ریزی خوبی انجام داده ودر دولت هم شیوه نامه تدوین شده که درحال پیگیری و انجام است.بخشی از کار،فرهنگی است و اینکه بایدجایگاه‌ها در ورزشگاه‌ها مجزا شود.این اتفاق در شهرستان‌ها افتاده وما می‌‌دانیم زنان در #ورزشگاه حضور دارند