• ظریف خطاب به افغانستان؛ اقدام متقابل می‌کنیم ظریف با اشاره به دو یادداشت اعتراضی به دولت افغانستان درباره پرداخت حقابه ایران از رودخانه هیرمند و حریررود گفت: از دولت افغانستان توقع داریم قبل از این که ایران ناگزیر به اقدام متقابل شود، به نیازهای قانونی ما در موضوع حقابه توجه کند.