• مرتضی گلپور   mortezagolpoor@

    1397/02/16 ساعت 13:19

    کیهان:«بازار بزرگ ایران‌مال»علاوه برکارکرد اقتصادی وعرضه کالاهای داخلی وحمایت ازتولیدملی و داخلی،اهداف بزرگی از لحاظ فرهنگی،مذهبی،رفاهی، گردشگریو تفریحی راپیش‌بینی کرده که باتوجه به فرمایشات رهبرمعظمانقلاب بایستی خودباوری درعرصه‌های تولیدات داخلی واقتصادی مقاومتی را عینیت بخشید