• مرتضی گلپور   mortezagolpoor@

    1397/02/16 ساعت 13:21

    محمدجواد شیرازی،رئیس بازرسی شهرداری تهران:چگونه درسیستمی یک «مالی» ساخته شده ده‌ها هزار متر آن تخلف داردمتاسفم بگویم با کمال وقاحت دعوت نامه می‌زنند ومدیران عالی شهرداری تهران وشورای محترم شهر را به جلسه افتتاحیه دعوت می‌کنند و روزنامه همشهری و ایران اطلاعیه آن «مال»راچاپ می‌کنن