• معصومه ابتكار   ebtekarm_ir@

    1397/02/16 ساعت 23:01

    گزارش عملکرد پویش ارمغان ۲ و ازادی تعدادی از زندانیان زن برای عموم تشریح شد. بدلیل استقبال خوب مردم، ارمغان ۳ در ماه مبارک رمضان اجرا خواهد شد. http://women.gov.ir/fa/news/۸۶۵۹/٪D۸٪A۷٪D۸٪B۹٪D۹٪۸۴٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۵-٪D۹٪۸۶٪D۸٪AA٪D۸٪A۷٪DB٪۸C٪D۸٪AC-٪D۹٪BE٪D۹٪۸۸٪DB٪۸C٪D۸٪B۴-٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۵٪D۸٪BA٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶۲-٪D۸٪A۲٪D۸٪BA٪D۸٪A۷٪D۸٪B۲-٪D۸٪B۷٪D۸٪B۱٪D۸٪AD-٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۵٪D۸٪BA٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶-۳-٪D۸٪A۷٪D۸٪B۲-٪D۹٪۸۵٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۷-٪D۹٪۸۵٪D۸٪A۸٪D۸٪A۷٪D۸٪B۱٪DA٪A۹-٪D۸٪B۱٪D۹٪۸۵٪D۸٪B۶٪D۸٪A۷٪D۹٪۸۶ …