• مرجان لقایی   MarjanLaghaee@

    1397/02/15 ساعت 12:41

    تلگرام خیلی خطرناک است، حتی از اسید خطرناکتر است، همین چند روز پیش فهمیدم وقتی استفاده از تلگرام با حکم یک بازپرس ممنون شد اما استفاده از اسید اشکالی ندارد،همین که قربانیانش هر روز جلوی چشممان هستند کافی است میفهمیم اسیدپاشی کار بدی است و انجام نمیدهیم.