• حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

    1397/02/15 ساعت 20:45

    تانشان سمّ‌اسبت ‌گم‌‌کنند-ترکمانانعل را وارونه زن درهندبرای جلوگیری ازتصادف،جاده رانمی بندند وسوال کنندچراآمبولانس نمی‌رسد؟چندصدهزار شغل رااز بین نمی‌برندتاازدولت بپرسندچرافضای مجازی هشتادمیلیارددلاربازده ندارد؟ … فیلترینگ فضای مجازی درحکم‌‌اشتغال‌زدایی،و تخریب فضای کسب‌وکاراست