• احسان تقدسی   demokracy@

    1397/02/15 ساعت 09:54

    سال گذشته حدود ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر #گردشگر به #ایران آمدند و ۹ میلیون ایرانی هم به خارج از کشور( ۹۸ درصد #ترکیه و #عراق) رفتند. این عدد و رقم تناسبی با وعده‌های داده شده در زمینه جذب گردشگر به کشور ندارد.