• سید امیر سیاح   seyedamirsayah@

    1397/02/15 ساعت 00:39

    درنظام اسلامی همه شهروندان از حق آزادی بیان و دسترسی به عدالت برخوردارند حتی اگر یاغی، باغی یا #انحرافی باشند قوه قضائیه درباره اتهام، جرم و حکم #سعید_علی_بیگی روشنگری و افکارعمومی را اقناع کند