• حجم و بودجه این توطئه‌های بیرونی به تنهایی و به اندازه کافی خطرناک هستند. ممنوعیت و محدودیت‌های امیدکش داخلی با مردم به‌دلیل فیلترینگ، حجاب، کنسرت، ورزشگاه رفتن زنان و حصر و زندان و نطق‌ها و خطبه‌های تهدیدآمیز و امیدستیز که با آن توطئه‌ها جمع شود اثر کار ویرانگر است.