• معصومه ابتكار   ebtekarm_ir@

    1397/02/13 ساعت 12:49

    در اجلاس کوانی اندونزی گفتم زنان ایرانی در اموزش عالی بیش از نیمی از کرسی‌ها را در اختیار دارند، و زنان ۲۷۰۰نهاد مدنی دارند که خدمات ارزنده ای‌به جامعه ارایه میدهند،گفتم پیشرفتها بینظیر بوده ولی چالش هم داریم و از حکم ۳۰٪ اقای روحانی برای مدیران ارشد زن گفتم و برنامه‌های دیگر.