• حسام الدین آشنا   hesamodin1@

    1397/02/13 ساعت 14:14

    ملاحظاتی در مورد فیلترینگ بدون لحاظ ابعاد اجتماعی موفقیت فیلترینگ از لحاظ فنی قطعی و دائمی نیست . بار اجتماعی و عکس العمل کوتاه مدت و میان مدت کاربران فعلی ارزیابی نشده است. فیلترینگ از نظر ابعاد سیاسی داخلی و حقوق بشری بین المللی تبعات قابل پیش بینی جدی دارد.