• معصومه ابتكار   ebtekarm_ir@

    1397/02/13 ساعت 12:49

    دیروز با سازمان زنان کوانی که شصت میلیون عضو در کشور اندونزی دارد جلسه داشتم.۹۲ سازمان غیر دولتی هم عضو هستند. این تشکل در زمینه اموزش، توان افزایی و کمک به اشتغال و جلوگیری از اسیبها کمک میکند. قاچاق انسان و مرگ و میر نوزادان و مادران از مهمترین چالشهای این کشور ۲۶۰ میلیونی است.