• حسام الدین آشنا   hesamodin1@

    1397/02/12 ساعت 13:22

    تفاوت خبرنگاری و بازجویی در این است که خبرنگار می‌تواند به صورت علنی فشار اجتماعی را بر مصاحبه شونده وارد کند و نیازی به فشار جسمی و روحی و پنهانی ندارد. این نمونه خوبی از مصاحبه به مثابه بازجویی است.