• «تو دنیا یا باید گاو شیرده باشی، یا چنگ و دندون داشته باشی برای دفاع از حقت.»