• حسام الدین آشنا   hesamodin1@

    1397/02/11 ساعت 19:11

    علت چه بود که ملکی بدین وسعت و آراستگی که تو را بود چنین مختل شد؟ سلطان سنجر:کارهای بزرگ به مردم خرد فرمودم و کارهای خرد به مردم بزرگ، که مردم خرد کارهای بزرگ را نتوانستند کرد و مردم بزرگ از کارهای خرد عار داشتند.هر دو کار تباه شد و کار لشگری و کشوری روی به فساد آورد. #بازپرس