• حسام الدین آشنا   hesamodin1@

    1397/02/11 ساعت 22:53

    چنین کشوری در توجیه سیاست‌های دفاعی، منطقه‌ای و حتی هسته‌ای خود با مشکل کمتری مواجه خواهد بود. اشتباه راهبردی کیهانیان و امثالشان این است که شاید ناخودآگاهانه دقیقا همین جنبه از برجام را نابود میکنند.