• حسام الدین آشنا   hesamodin1@

    1397/02/11 ساعت 23:23

    ایران میتواند در کنار ترکیه و روسیه از خدمات بشر دوستانه، بازسازی خرابیها، دیالوگ سوری- سوری، مین روبی، انتخابات و قانون اساسی سخن بگوید