• حسام الدین آشنا   hesamodin1@

    1397/02/10 ساعت 18:20

    مشارکت فعال نمایندگان سازمان در هر دو فرایند می‌تواند نتایج ثمر بخشی برای جامعه داشته باشد.