• حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

    1397/02/10 ساعت 23:38

    دوم‌)خنثی نمودن مخالفت سیاسی احتمالی اروپا، روسیه و چین با اقدام آمریکا در جهت به تصویر کشیدن دفاع حداقلی شان از امضاءو تعهدات خود درافکار عمومی، ومنفعل نمودن این کشورهابه دنبال اطلاعیه سه کشوراروپایی، برای نمایش صوری وجود نوعی اجماعِ سکوت؛۳/۴