• حمید ابوطالبی   DrAboutalebi@

    1397/02/10 ساعت 23:41

    بازی تبلیغاتی فشرده و پیچیده‌ای که آغاز شده به اشکال گوناگون تا ۱۲ می‌به اوج رسیده و پس از آن نیز ادامه خواهدیافت؛ مهم این است که آژانس و سایر کشورهای امضاءکننده، حداقل ازحیثیت واقعی امضاء، گزارشات وتعهدات خود دفاع نموده و تحت تاثیر این بازی نمایشی -تبلیغاتی قرار نگیرند.۴/۴