• حسام الدین آشنا   hesamodin1@

    1397/02/10 ساعت 21:27

    آیا لازم است در صدور دستورات قضایى در امور عمومى، ملاحظات فناورانه، اقتصادى، اجتماعى و سیاسى لحاظ شود؟