• معصومه ابتكار   ebtekarm_ir@

    1397/02/10 ساعت 10:03

    مهمترین مسئله جهان ائتلاف اعتدال گرایان و#صلح طلبان مقابل افراط گرایان و جنگ طلبان است.امروز بهبود وضع زنان از معیارهای اعتدال و حضور فعال زنان در عرصه اجتماعی از عوامل پیشبرد اعتدال در جهان و جوامع است.برای حضور در گفتگوی عالی رتبه اسلام اعتدالی و به دعوت دولت اندونزی عازم هستم.