• در مجموع ۳۵۴۷ زن عضو شوراهای روستاها و ۲۳۹۳ زن نیز در روستاهای خود دهیار هستند. در شهرها نیز ۴۸۲ زن عضو شوراها هستند و در ۸ شهر کشور نیز شهردار زن برای مدیریت شهری انتخاب شده است. افشانی رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در گفت‌وگو با ایسنا