• رفتم روی پشت‌بوم روزنامه و به این بارون محترم و مرغوب اردیبهشتی عرض کردم: دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرایی؟