• مطابق کیفرخواست س.م یکی از متهمان سال۹۴ ازکشور خارج شده و به داعش پیوسته است و درسال۹۶ با سلاح جنگی درحالیکه کمربندانتحاری به خودبسته بود واردکشور شده است علت عدم همکاری مستقیم و اعزام نشدن س.م برای انجام #عملیات_تروریستی درحرم مطهر و مجلس هماهنگی برای انجام عملیات دیگر بوده است