• معصومه ابتكار   ebtekarm_ir@

    1397/02/08 ساعت 19:56

    در اینگونه آسیب‌ها به کودکان، اهمیت اورژانس اجتماعی (۱۲۳) مشخص می‌شود که نه تنها مامن آسیب دیدگان به حساب می‌آید بلکه باعث ترس و بازدارندگی مرتکبان به خشونت هم هست http://women.gov.ir/fa/news/۸۶۲۲/