• جامعه سبز اندیش   anjoman_sabz@

    1397/02/08 ساعت 16:15

    کشتار وحشیانه گونه نادر قوچ ایرانی و نشان دادن لاشه قوچ جوان به هم نوعش توسط #شکارچیان بی رحم در استان هرمزگان؛ این قوچ زنده است و به دلیل اصابت گلوله مجروح شده او را به زور به لاشه قوچ دیگر نزدیک میکنند تا از نظر روحی هم #شکنجه شود. حاوی تصاویر دلخراش