• سید فرید موسوی   sfaridmousavi@

    1397/02/08 ساعت 09:18

    محروم کردن فرایند توسعه کشور از توان و ظرفیت مدیریتی جوانان، یکی از بزرگترین هزینه‌هایی است که به کشور تحمیل می‌شود. تا زمانی‌که این سرمایه‌سوزی ادامه دارد، #روزجوان صرفا آیینی شعاری خواهد ماند.