• افزایش حقوق #کارمندان تا ۱۶ درصد است نه ۱۲ انصاری، معاون رئیس‌جمهور: سقف افزایش #حقوق در واقع ۱۶ درصد است نه ۱۲ درصد؛ چرا که حداقل حقوق یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده که با توجه به اینکه در سال گذشته یک میلیون و ۳۵ هزار تومان بود این رشد تا ۱۶ درصد می‌رسد. ایسنا