• معصومه ابتكار   ebtekarm_ir@

    1397/02/06 ساعت 23:20

    امروز به همراه تعدادی از دوستان به دیدن خانم عالیه روحانی همسر شهید مرتضی مطهری رفتیم. در منزل قدیمی که یکی از کانونهای فعالیت فرهنگی و سیاسی انقلابیون بود از گذشته‌ها صحبت کردیم . در استانه سالگرد شهادت استاد از شخصیت ممتار، نگاه روشن دینی و اخلاق برجسته ایشان صحبت کردند.