• محمدرضا سرشار(رهگذر)   mrsarshar@

    1397/02/06 ساعت 11:32

    گفت:غربیها می‌گویند:هرگاه به کسی خوبی کردی،منتظر روزی باش که به تو ضربه‌ای بزند.
    اولین بارکه این را خواندم با خود گفتم:این نتیجه افول اخلاقیات در #غرب است.
    اما اخیراطی مدت فقط یک سال، دست کم سه نفر که بیشترین خوبی ممکن را به آنهاکرده بودم بیشترین ضربه ممکن رابه من زدند.