• معصومه ابتكار   ebtekarm_ir@

    1397/02/06 ساعت 23:20

    خانم عالیه روحانی، همسر استاد مطهری خودشان این شعر را در نو‌جوانی سروده بودند: قلم به رفعت خود افتخار کرد و بگفت که صنعتم به جهان رازها به دخل نهفت چه یادگار بزرگان قلم رساند به ما بسا که راز حکیمان ز بعد رحلت گفت قلم برای نویسنده گشته محرم راز که او ز جمله ما سر‌ها شنید و نگفت