• سجاد سامانی   Sajjadsamani@

    1397/02/06 ساعت 14:53

    سوار تاکسی شدم، خانومه اومد کنارم بشینه کیفمو گذاشتم بینمون، گفتم: امروز روز انتقامه