• معصومه ابتكار   ebtekarm_ir@

    1397/02/06 ساعت 21:20

    امسال روز جهانی مالکیت معنوی به نقش #زنان در نوآوری و خلاقیت اختصاص دارد. طی دو دهه اخیر سهم #زنان_ایرانی در نواوری و اختراعات رو به فزونی بوده. مراکز رشد و پارکهای فن اوری فرصتهای بیشتری را در اختیار زنان نوآور و مخترع قرار دهند. سهم ٣٠٪ زنان مدیر در این بخشها هم باید رعایت شود.