• معصومه ابتكار   ebtekarm_ir@

    1397/02/04 ساعت 21:05

    تبریک به خانم محمودیان و تشکر از اقای مونسان، در جاییکه ۷۵٪ صنایع دستی کشور توسط زنان‌تولید میشود این قدام بسیار ارزشمند بود. گامی جهت تحقق ۳۰٪ #مدیران_زن