• فریبا خان احمدی   f_khanahmadi@

    1397/02/03 ساعت 15:15

    سخنگوی ستاد مبازه با مواد مخدر:
    سال گذشته در شعاع ۵۰۰ متری مدارس سراسر کشور یک تن و ۹۰۰کیلوگرم مواد مخدر در قالب نیم گرم و یک گرم کشف شده است.