• سید عزت الله ضرغامی   Zarghami_ez@

    1397/02/03 ساعت 23:06

    در یادداشت هایم نسبت به احتمال تداوم رفتارهایی از این‌دست،تذکر داده و مستندات محدودی هم ارائه کرده‌ام برخی مسئولین قضایی تاوقتی در راس قدرت هستند نسبت به حساسیت فوق العاده‌ی اقدامات وروشهای معمول خوددچار غفلت می‌شوند.حداقل به خاطرآینده خودشان هم حقوق متهمین را حداکثری اعمال کنند!