• بابک برزویه   babakborzouyeh@

    1397/02/02 ساعت 16:12

    . دموکراسی این نیست که مرد از سیاست بگوید و کسی به او اعتراض نکند دموکراسی این است که زن… https://www.instagram.com/p/Bh۳xeu_lbne/