• باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

    1397/02/01 ساعت 16:20

    افزایش #حقوق کارگران باید از فروردین ماه اعمال شود ربیعی، وزیر کار: با توجه به اینکه بخشنامه مزد از حدود دو هفته قبل در اختیار کارفرمایان قرار گرفته است، فرصت کافی برای محاسبه افزایش حقوق کارگران وجود داشته و این افزایش حقوق باید از فروردین ماه اعمال شود