• پوریا سوری   pooryasoori@

    1397/02/01 ساعت 00:40

    #سعدی چو جورش می‌بری نزدیک او دیگر مرو ای بی‌بصر! من می‌روم؟ او می‌کشد قلاب را از سعدی و نخستین روز اردی‌بهشت مگه بهتر هم داریم … البته اگه بذارن!