• معصومه ابتكار   ebtekarm_ir@

    1397/02/01 ساعت 19:05

    سلام بر حسین، افتخار آزادگان جهان سلام بر عباس، قامتِ فتوت تاریخ و سلام بر زین العابدین، پیشانی بلند صبر و استقامت