• سجاد سامانی   Sajjadsamani@

    1397/02/01 ساعت 01:55

    گفت: «وقتی بود که آنچه می‌کردند، به ریا می‌کردند. اکنون بدانچه نمی‌کنند ریا می‌کنند».