• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1397/01/31 ساعت 10:51

    احمد توکلی رئیس دیده بان شفافیت و عدالت در گفتگو با #تسنیم:تاسیس سامانه ثبت #حقوق برای #دولت مشقتی جز رسوایی مدیران فاسد ندارد/تعلل در اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه نشاندهنده خواهان بودن ادامه #فساد سیستماتیک http://tn.ai/۱۷۰۳۸۷۳