• امیر پورمند   amirpourmand@

    1397/01/31 ساعت 20:30

    کاش همیشه بارون میومد … اونوقت همه جا سر سبز بود، عقب افتادگی نبود، فساد نبود، دزدی نبود، جنگ نبود، بی پولی نبود، بی ثباتی اقتصادی نبود و … یه چیزی تو مایه‌های اروپا می‌شد