• معصومه ابتكار   ebtekarm_ir@

    1397/01/30 ساعت 16:26

    دستور وزیر کشور در پی انتشار فیلمی از رفتار نادرست مامور گشت ارشاد با یک خانم؛ دکتر رحمانی فضلی دستور بررسی جامع و ارائه گزارش آن تا روز شنبه را صادر کرد.