• احسان تقدسی   demokracy@

    1397/01/29 ساعت 18:13

    #هیتلر نتوانست از دروازه‌های #مسکو بگذرد و عاقبت به خاک سیاه نشست. حالا #تلگرام ارتش سرخ را به مبارزه طلبیده و ظاهرا تاکنون فاتح میدان است. بدون ریخته شدن یک قطره خون.