• عضو فراکسیون ولایی: تلگرام اوایل اردیبهشت مسدود می‌شود؛ احتمال فیلتر اینستاگرام و واتس اپ http://digiato.com/article/۲۰۱۸/۰۴/۱۷/٪d۹٪۸۱٪db٪۸c٪d۹٪۸۴٪d۸٪aa٪d۸٪b۱٪db٪۸c٪d۹٪۸۶٪da٪af-٪d۸٪aa٪d۹٪۸۴٪da٪af٪d۸٪b۱٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۵-٪d۹٪۸۸٪d۸٪a۷٪d۸٪aa٪d۸٪b۳٪d۸٪a۷٪d۹٪be-٪d۸٪a۷٪db٪۸c٪d۹٪۸۶٪d۸٪b۳٪d۸٪aa٪d۸٪a۷٪da٪af٪d۸٪b۱٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۵/ …