• حسين قهار   Ghahhar@

    1397/01/28 ساعت 01:27

    ولی #فردوسی_پور درباره ٦٩ میلیارد تخفیف سازمان لیگ به ایران نوین، ٣٥ میلیارد تومان طلب از شرکت فناپ برای قرارداد سال قبل تبلیغات محیطی هیچ وقت چنین کالبدشکافی مثل باشگاه #صبای_قم انجام نداد! . اینجا کل فسادش یک میلیارد هم نیست! اونجا بحث سر چند ده میلیارد ابهام مالی هست!